9.126.76.1 Lê Tự Bộn
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây gia phả của cha : 8.76.57.3 Lê Tự Quá