9.121.74.3 Lê Tự Loan
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.74.57.1 Lê Tự Đồng