9.120.74.2 Lê Tự Văn
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.74.57.1 Lê Tự Đồng