9.12.2.6 Lê Tự Vô Danh
            Xem cây gia phả của cha : 8.2.1.2 Lê Tự Thước