9.116.69.4 Lê Tự Diệu

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                 v
6.26.11.1 Lê Tự Khiệm
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
7.54.26.1 Lê Tự Đàn 7.55.26.2 Lê Thị Thơm 7.56.26.3 Lê Thị Thông
                                                                                                   ||                                                                                                            
                                                                                                   v
8.69.54.1 Lê Tự Lộc 8.70.54.2 Lê Thị Sắc 8.71.54.3 Lê Thị Châu 8.72.54.4 Lê Thị Huỳnh 8.73.54.5 Lê Thị Dung
                            ||
                            v
9.113.69.1 Lê Tự Mẫm 9.114.69.2 Lê Tự Minh 9.115.69.3 Lê Tự Thông 9.116.69.4 Lê Tự Diệu 9.117.69.5 Lê Tự Huân 9.118.69.6 Lê Tự Khải
                                                                                                                                         ||
                                                                                                                                         v
10.173.116.1 Lê Tự Toại 10.174.116.2 Lê Tự Thanh 10.175.116.3 Lê Tự Tuyến 10.176.116.4 Lê Tự Mại 10.177.116.5 Lê Thị Đặng 10.178.116.6 Lê Tự Cơ 10.179.116.7 Lê Tự Dinh 10.180.116.8 Lê Tự Tài 10.181.116.9 Lê Tự Mỹ 10.182.116.10 Lê Tự Thiện 10.183.116.11 Lê Tự Vạn 10.184.116.12 Lê Tự Dưỡng
                                                        

2. Cha : 8.69.54.1 Lê Tự Lộc

3. Mẹ :   Tôn Thất Nguyễn Ngọc Luân

4. Anh chị em : là con thứ 4 trong 6 anh chị em : 

                        1. 9.113.69.1 Lê Tự Mẫm
                             2. 9.114.69.2 Lê Tự Minh
                             3. 9.115.69.3 Lê Tự Thông
                             4. 9.116.69.4 Lê Tự Diệu -vợ :  3 bà Cận-Khoa-Hòa
                             5. 9.117.69.5 Lê Tự Huân
                             6. 9.118.69.6 Lê Tự Khải.

5. Vợ :  3  bà  :  Cận -  Khoa -  Hòa

6. Con : Có 12 người con :

                            1. 10.173.116.1 Lê Tự Toại - vợ : Thái Thị Tạo
                       2. 10.174.116.2 Lê Tự Thanh
                       3. 10.175.116.3 Lê Tự Tuyến.
                       4. 10.176.116.4 Lê Tự Mại
                       5. 10.177.116.5 Lê Thị Đặng
                       6. 10.178.116.6 Lê Tự Cơ
                       7. 10.179.116.7 Lê Tự Dinh - vợ : Nguyễn Thị Ân
                       8. 10.180.116.8 Lê Tự Tài - vợ : Trương Thị Hà
                       9. 10.181.116.9 Lê Tự Mỹ
                     10. 10.182.116.10 Lê Tự Thiện
                     11. 10.183.116.11 Lê Tự Vạn - vơ : Tăng Thị Biết
                     12. 10.184.116.12 Lê Thị Dưỡng

                                      
7. Đặc điểm :