9.112.66.2 Lê Tự Đặc

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                                                                                       ||
                                                                                                                       v                                                                                                                      
8.64.53.1 Lê Tự Cu 8.65.53.2 Lê Tự Côn 8.66.53.3 Lê Tự Bé 8.67.53.4 Lê Tự Vội 8.68.53.5 Lê Tự Lợi
                                                                                               ||
                                                                                               v
9.111.66.1 Lê Tự Yến 9.112.66.2 Lê Tự Đặc
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
10.164.112.1 Lê Tự Hề
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Cha : 8.66.53.3 Lê Tự Bé

3. Mẹ :   Đặng Thị Hiếu

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 2 anh chi em :
                            1. 9.111.66.1 Lê Tự Yến - vợ : Nguyễn Thị Ty
                              2. 9.112.66.2 Lê Tự Đặc - vợ : Nguyễn Thị Say         

5. Vợ :   Nguyễn Thị Say

6. Con : Có 1 người con :
                            1. 10.164.112.1 Lê Tự Hề - vợ : Nguyễn Thị Kiền
                                 

7. Đặc điểm :