9.110.63.4 Lê Tự Thiệt
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.63.52.4 Lê Tự Tế