9.11.2.5 Lê Tự Ngôn
             Vợ con : Không rõ
             Xem cây gia phả của cha : 8.2.1.2 Lê Tự Thước