9.107.63.1 Lê Tự Tam
          Vợ con : Không rõ
          Xem cây gia phả của cha : 8.63.52.4 Lê Tự Tế