9.106.62.4 Lê Tự Tùng
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.62.52.3 Lê Tự Tâm