9.105.62.3 Lê Tự Hiên
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.62.52.3 Lê Tự Tâm