9.104.62.2 Lê Tự Giáo
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.62.52.3 Lê Tự Tâm