9.103.62.1 Lê Tự Niêu
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.62.52.3 Lê Tự Tâm