9.101.61.2 Lê Tự Yên
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.61.52.2 Lê Tự Tăng