9.100.61.1 Lê Tự Mỹ
           Vợ con : Không rõ
           Xem cây ga phả của cha : 8.61.52.2 Lê Tự Tăng