9.10.2.4 Lê Tự Nhị
            Vợ con : Không rõ
            Xem cây gia phả của cha : 8.2.1.2 Lê Tự Thước