9.1.1.1 Lê Tự Cũng             
          Vợ : Lê Công Thị Pháp      
          Con : Không rõ            
          Xem cây gia phả của cha : 8.1.1.1 Lê Tự Tấn