8.94.65.1 Lê Tự Đính

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
6.29.14.1 Lê Tự Trung
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
7.65.29.1 Lê Tự Hiếu
                                                                                                                                                    ||
                                                                                                                                                    v
8.94.65.1 Lê Tự Đính 8.95.65.2 Lê Tự Tần
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
9.136.94.1 Lê Tự Minh 9.137.94.2 Lê Tự Giác

                                                                                                                                                   

                                                                                               

2. Cha : 7.65.29.1 Lê Tự Hiếu

3. Mẹ :  Hà Thị Hường

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 2 anh chị em :

                              1. 8.94.65.1 Lê Tự Đính - vợ : Nguyễn Thị Chiếu             
                        2. 8.95.65.2 Lê  Tự Tần
                          
                        
5. Vợ :  Nguyễn Thị Chiếu

6. Con : Có 2 người con : 

                              1. 9.136.94.1 Lê Tự Minh - vợ : Ngô Thị Xu
                              2. 9.137.94.2 Lê Tự Giác  

                                                                                                                                                                                  
7. Đặc điểm :.......