8.93.64.2 Lê Tự Lung

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
7.61.28.1 Lê Tự Tố 7.62.28.2 Lê Tự Hài 7.63.28.3 Lê Tự Thiện 7.64.28.4 Lê Tự Thậm
                                                                                                                                                                                  ||
                                                                                                                                                                                  v
8.92.64.1 Lê Tự Châu 8.93.64.2 Lê Tự Lung
                                                                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                                                                 v
9.135.93.1 Lê Tự Hộp
                                                                                                                                                        
                                                                                         
                                                                                             

2. Cha : 7.64.28.4 Lê Tự Thậm

3. Mẹ :  Phạm Thị Nghệ

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 2 anh chi em :
                             1. 8.92.64.1 Lê Tự Châu
                        2. 8.93.64.2 Lê Tự Lung - vợ : Nguyễn Thị Lý

5. Vợ : Nguyễn Thị Lý
6. Con :  Có 1 người  con :
                                                          
               1. 9.135.93.1 Lê Tự Hộp

7.Đặc điểm :