8.9.8.1 Lê Tự Liêu

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                 ||
                 v
6.6.3.1 Lê Tự Hạp 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
                             ||
                          v
7.8.6.1 Lê Tự Địch 7.9.6.2 Lê Tự Triều 7.10.6.3 Lê Tự Phụng 7.11.6.4 Lê Tự Súy
              ||
              v
8.9.8.1 Lê Tự Liêu
             ||
             v
9.17.9.1 Lê Tự Cộc

2. Cha : 7.8.6.1 Lê Tự Địch

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Chí

4. Anh chị em : là con duy nhất :

5. Vợ :  Nguyễn Thị Ba

6. Con : Có 1 người con :
                          1. 9.17.9.1 Lê Tự Cộc - vợ : Bà Danh

7. Đặc Điểm :