8.79.58.2 Lê Tự Tiện

                              1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
7.57.27.1 Lê Tự Quyên 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt 7.59.29.3 Lê Tự Đẳng 7.60.27.4  Điền
                                                                                 ||
                                                                                 v
8.78.58.1 Lê Tự Thiết 8.79.58.2 Lê Tự Tiện 8.80.58.3 Lê Tự Lợi 8.81.58.4 Lê Tự Nhanh 8.82.58.5 Lê Tự Thị 8.83.58.6 Lê Tự Lôn 8.84.58.7 Lê Tự Bản 8.85.58.8 Lê Tự Gà 8.86.58.9 Lê Tự Vịt
                                   ||
                                   v
9.130.79.1 Lê Tự Bịp
    
                                                                                         
                                                                                             

2. Cha :7.58.27.2 Lê Tự Nhứt

3. Mẹ :  Huỳnh Thị Luân

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 9 anh chi em :

                         1. 8.78.58.1 Lê Tự Thiết
                         2. 8.79.58.2 Lê Tự Tiện - vợ : Nguyễn Thị Nà
                         3. 8.80.58.3 Lê Tự Lợi
                         4. 8.81.58.4 Lê Tự Nhanh
                         5. 8.82.58.5 Lê Tự Thị
                         6. 8.83.58.6.Lê Tự Lon
                         7. 8.84.58.7 Lê Tự Bản
                         8. 8.85.58.8 Lê Tự Gà
                         9. 8.86.58.9 Lê Tự Vịt
                            

5. Vợ : Nguyễn Thị Nà

6. Con : Có 1 người con :
                              1. 9.130.79.1 Lê Tự Bịp - vơ : Nguyễn Thị Du-Phan Thị Kế

7. Đặc điểm :.......