8.75.57.2 Lê Tự Lời

                              1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                  ||
                                                                                                  v
7.57.27.1 Lê Tự Quyên 7.58.27.2 Lê Tự Nhứt 7.59.29.3 Lê Tự Đẳng 7.60.27.4  Điền
                                         ||
                                         v
8.74.57.1 Lê Tự Đồng 8.75.57.2 Lê Tự Lời 8.76.57.3 Lê Tự Quá 8.77.57.4 Lê Tự Quắc
                                                      ||
                                                      v
9.124.75.1 Lê Tự Miêu 9.125.75.2 Lê Tự Chúc

                                                                                         
                                                                                             

2. Cha :7.57.27.1 Lê Tự Quyên

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Tính

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 4 anh chi em :
                          1. 8.74.57.1 Lê Tự Đồng - vợ : Nguyễn Thị Chiếu
                        2. 8.75.57.2 Lê Tự Lời  - vơ : Nguyễn Thị Non
                        3. 8.76.57.3 Lê Tự Quá - vợ : Nguyễn Thị Trường
                        4. 8.77.57.4 Lê Tự Quắc -vợ : Nguyễn Thị Thìn

                                                                                                                                                                                                                           

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Non

6. Con : Có 2 người con : 

                              1. 9.124.75.1 Lê Tự Miêu - vợ : Nguyễn Thị Sương
                              2. 9.125.75.2 Lê Tự Chúc - vợ : Nguyễn Thị Đặng

7. Đặc điểm :.......