8.66.53.3 Lê Tự Bé

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                                                                                       ||
                                                                                                                       v                                                                                                                      
8.64.53.1 Lê Tự Cu 8.65.53.2 Lê Tự Côn 8.66.53.3 Lê Tự Bé 8.67.53.4 Lê Tự Vội 8.68.53.5 Lê Tự Lợi
                                                                                               ||
                                                                                               v
9.111.66.1 Lê Tự Yến 9.112.66.2 Lê Tự Đặt
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Cha : 7.53.25.4 Lê Tự Hộc

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Chữ

4. Anh chị em : là con thứ 3 trong số 5 anh chi em :
                          1. 8.64.53.1 Lê Tự Cu
                       2. 8.65.53.2 Lê Tự Côn
                       3. 8.66.53.3 Lê Tự Bé - vợ : Đặng Thị Hiếu
                       4. 8.67.53.4 Lê Tự Vội
                       5. 8.68.53.5 Lê Tự Lợi

5. Vợ :   Đặng  Thị  Hiếu

6. Con : Có 2 người con :

                            1. 9.111.66.1 Lê Tự Yến - vợ : Nguyễn Thị Ty
                            2. 9.112.66.2 Lê Tự Đặc - vợ : Nguyễn Thị Say           
7. Đặc điểm :