8.60.52.1 Lê Tự Tượng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                                                     ||
                                                                                     v                                                                                                                                                       
8.60.52.1 Lê Tự Tượng 8.61.52.2 Lê Tự Tăng 8.62.52.3 Lê Tự Tâm 8.63.52.4 Lê Tự Tế
                   ||
                   v
9.95.60.1 Lê Tự Dậu 9.96.60.2 Lê Tự Phước 9.97.60.3 Lê Tự Vô Danh 9.98.60.4 Lê Tự Vô Danh 9.99.60.5 Lê Tự Vô Danh
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Cha : 7.52.25.3 Lê Tự Hộ

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Chố

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 4 anh chi em :

                                        1. 8.60.52.1 Lê T Tượng - vợ : Nguyễn Thị Thân
                                   2. 8.61.52.2 Lê Tự Tăng -vợ : Nguyễn Thị Bài
                                   3. 8.62.52.3 Lê Tự Tâm - vợ : Nguyễn Thị Tửu
                                   4. 8.63.52.4 Lê Tự Tế - vợ : Nguyễn Thị Đậu

                                                   
5. Vợ : Nguyễn Thị  Thân

6. Con :  Có 5 người con :
                           1. 9.95.60.1 Lê Tự Dậu
                             2. 9.96.60.2 Lê Tự Phước
                             3. 9.97.60.3 Lê Tự Vô Danh
                             4. 9.98.60.4 Lê Tự Vô Danh
                             5. 9.99.60.5 Lê Tự Vô Danh  
 
7. Đặc điểm :