8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                ||
                                                                                                                v
6.23.10.1 Lê Tự Biên    6.24.10.2 Lê Tự Quận 6.25.10.3 Lê Tự Bằng 
                                                                                                                  ||
                                                                                                                  v                                                                                       
 
7.50.25.1 Lê Tự Lục 7.51.25.2 Lê Tự Lật 7.52.25.3 Lê Tự Hộ 7.53.25.4 Lê Tự Hộc
                                                   ||
                                                   v                                                                                                                                                                                         
8.57.51.1 Lê Tự Bạn 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa 8.59.51.3 Lê Tự Cậy
                                                      ||
                                                      v
9.90.58.1 Lê Tự Dụ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Cha : 7.51.25.2 Lê Tự Lật

3. Mẹ :   Nguyện Thị Long

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 3 anh chi em :

                                          1. 8.57.51.1 Lê Tự Bạn - vợ : Nguyễn Thị Sen
                                          2. 8.58.51.2 Lê Tự Nghĩa - vợ : Trần Thị Cho
                                          3. 8.59.51.3 Lê Tự Cậy - vợ : Nguyễn Thị Nỳ

 5. Vợ :  Trần Thị  Cho

6. Con :  Có 1 người con :

          1. 9.90.58.1 Lê Tự Dụ - vợ : Lê Công Thị Quy
7. Đặc điểm :