8.5.1.5 Lê Tự Khởi

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
               ||
               v
8.1.1.1 Lê Tự Tấn 8.2.1.2 Lê Tự Thước 8.3.1.3 Lê Tự Quyên 8.4.1.4 Lê Tự Quyến 8.5.1.5 Lê Tự Khởi 8.6.1.6 Lê Tự Siêu 8.7.1.7 Lê Tự Tần 8.8.1.8 Lê Tự Thủ
                                                                                                                             ||
                                                                                                                             v
9.13.5.1 Lê Tự Phái 9.14.5.2 Lê Tự Đối 9.15.5.3 Lê Tự Tiền 9.16.54 Lê Tự Dụng
 

2. Cha : 7.1.5.1 Lê Tự Kiêu

3. Mẹ : Lê Công Thị Khi-Huỳnh Thị Bé

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong số 8 anh chi em

                          1. 8.1.1.1 LÊ TỰ TẨN - Vợ: NGUYỄN THỊ ĐẠM
                                  2. 8.2.1.2 LÊ TỰ THƯỚC - Vợ: NGUYỄN THỊ HẾT
                                  3. 8.3.1.3 LÊ TỰ QUYÊN
                                  4. 8.4.1.4 LÊ TỰ QUYẾN
                                  5. 8.5.1.5 LÊ TỰ KHỞI - Vợ: NG THỊ TRÌ / NG THỊ LÒNG
                                  6. 8.1.1.6 LÊ TỰ SIÊU
                                  7. 8.7.1.7 LÊ TỰ TẦN
                                  8. 8.8.1.8 LÊ TỰ THỦ

                    

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Trì -  Nguyễn  Thị  Lòng

6. Con :  Có 4 người con
                            1. 9.13.5.1 Lê Tự Phái - vợ : Trương Thị Giai
                            2. 9.14.5.2 Lê Tự Đối
                            3. 9.15.5.3 Lê Tự Tiền - vợ : Hà Thị Tùy
                            4. 9.16.5.4 Lê Tự Dụng

   
7. Đặc điểm :.......