8.42.38.5 Lê Tự Đàm

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
          
                                                        

2. Cha : 7.38.18.1 Lê Tự Cao

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Nề

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong 5 anh chi em : 
                            1. 8.38.38.1 Lê Tự Quới
                       2. 8.39.38.2 Lê Tự Quyền - vợ : Nguyễn Thị Mày
                       3. 8.40.38.3 Lê Tự Trinh - vợ : Nguyên Thị Nguy
                       4. 8.41.38.4 Lê Tự Ảo - vợ : Nguyễn Thị Quán
                       5. 8.42.38.5 Lê Tự Đàm - vợ : Nguyễn Thị Quảng
 

5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Quảng

6. Con : Có 6 người con : 
                             1. 9.53.42.1 Lê Tự Nhuận
                             2. 9.54.42.2 Lê Tự Du - vợ :  Nguyễn Thị Diệt
                             3. 9.55.42.3 Lê Tự Tân
                             4. 9.56.42.4 Lê Tự Tấn - vợ : Nguyễn Thị Thảo
                             5. 9.57.42.5 Lê Tự Tài
                             6. 9.58.42.6 Lê Tự Đa

7. Đặc Điểm :