8.31.35.2 Lê Tự Sớm

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
               ||
               v
6.15.7.1 Lê Tự Tiếm 6.16.7.2 Lê Tự Phú 6.17.7.3 Lê Tự Hành
               ||
               v
7.29.15.1 Lê Tự Thâm 7.30.15.2 Lê Tự Cấp 7.31.15.3 Lê Tự Thắng 7.32.15.4 Lê Tự Núi 7.33.15.5 Lê Tự Ky 7.34.15.6 Lê Tự Ngoạn 7.35.15.7 Lê Tự Giả 7.36.15.8 Lê Tự Bứa 7.27.15.9 Lê Tự Vẹn
                                                                                                                                                          ||
                                                                                                                                                          v
8.30.35.1 Lê Tự Thăng 8.31.35.2 Lê Tự Sớm 8.32.35.3 Lê Tự Chăn 8.33.35.4 Lê Tự Tất 8.34.35.5 Lê Tự Di 8.35.35.6 Lê Tự Chép 8.36.35.7 Lê Tự Hiệp 8.37.35.8 Lê Tự Khương
                                     ||
                                     v
                              Không rõ                                                                                                                                                                                                                            
                                                      

2. Cha : 7.35.15.7 Lê Tự Giả

3. Mẹ :   Nguyễn Thi Tăm

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 8 anh chi em :

                                        1. 8.30.35.1 Lê Tự Thăng
                                 2. 8.31.35.2 Lê Tự Sớm
                                 3. 8.32.35.3 Lê Tự Chăn
                                 4. 8.33.35.4 Lê Tự Tất
                                 5. 8.34.35.5 Lê Tự Di
                                 6. 8.35.35.6 Lê Tự Chép
                                 7. 8.36.35.7 Lê Tự Hiệp
                                 8. 8.37.36.8 Lê Tự Khương

5. Vợ :  

6. Con :  Không  rõ                                                                                                                                                                                             

7. Đặc điểm :.......