8.27.29.6 Lê Tự Ngưu

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
               ||
               v
6.15.7.1 Lê Tự Tiếm 6.16.7.2 Lê Tự Phú 6.17.7.3 Lê Tự Hành
               ||  
               v
7.29.15.1 Lê Tự Thâm 7.30.15.2 Lê Tự Cấp 7.31.15.3 Lê Tự Thắng 7.32.15.4 Lê Tự Núi 7.33.15.5 Lê Tự Ky 7.34.15.6 Lê Tự Ngoạn 7.35.15.7 Lê Tự Giả 7.36.15.8 Lê Tự Bứa 7.27.15.9 Lê Tự Vẹn
             ||
             v
8.22.29.1 Lê Tự Cúm 8.23.29.2 Lê Tự Văn 8.24.29.3 Lê Tự Bá 8.25.29.4 Lê Tự Sẽ 8.25.29.5 Lê Tự Hung 8.27.29.6 Lê Tự Ngưu 8.28.29.7 Lê Tự Chiêu 8.29.29.8 Lê Tự Thuần
                                                                                                                                                ||
                                                                                                                                                v                                                                                                                                                                                                                                     Không rõ

                                                        

2. Cha : 7.29.15.1 Lê Tự Thâm

3. Mẹ :   Nguyễn Thi Điền

4. Anh chị em : là con thứ 6 trong số 8 anh chi em :

                                         1. 8.22.29.1 Lê Tự Cúm
                                 2. 8.23.29.2 Lê Tự Văn
                                 3. 8.24.29.3 Lê Tự Bá
                                 4. 8.25.29.4 Lê Tự Sẽ
                                 5. 8.26.29.5 Lê Tự Hùng
                                 6. 8.27.29.6 Lê Tự Ngưu
                                 7. 8.28.29.7 Lê Tự Chiêu
                                 8. 8.29.29.8 Lê Tự Thuần

5. Vợ :  

6. Con : Không rõ :

          

7. Đặc điểm :.......