8.19.25.1 Lê Tự Mật

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                                                   ||
                                                                                                   v
4.6.3.1 Lê Tự Môn
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.5.6.1 Lê Tự Đen 5.6.6.2 Lê Tự Lan
                                                                                                            ||                                                                                                        
                                                                                                            v                                                                                                                                
6.10.6.1 Lê Tự Loan 6.11.6.2 Lê Tự Hảo 6.12.6.3 Lê Tự Tín 6.13.6.4 Lê Tự Miên 6.14.6.5 Lê Tự Quới
                                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                                           v
7.25.14.1 Lê Tự Diệt 7.26.14.2 Lê Tự Ngoạn 7.27.14.3 Lê Tự Khuôn 7.28.14.4 Lê Tự Phương
                                                                                                    ||                                                                                                        
                                                                                                    v
8.19.25.1 Lê Tự Mật 8.20.25.2 Lê Tự Khoan 8.21.25.3 Lê Tự Ý  
                                                          ||
                                                          v
9.45.19.1 Lê Tự


                                                                                                                                                                                                                                             

2. Cha :  7.25.14.1 Lê Tự Diệt

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Lồng

4. Anh chị em : là con trưởng trong 3 anh chị em :                                                                                                                
                              1. 8.19.25.1 Lê Tự Mật - vợ : Nguyễn Thị Mày
                              2. 8.20.25.2 Lê Tự Khoan - vơ : Phan Thị Dế
                              3. 8.21.25.3 Lê Tự Ý - vợ : Nguyễn Thị Di                                                                       

Vợ :  Nguyễn Thị Mày                                                                                                                                                                                         
6. Con : Có 1 người con :
                               1. 9.45.19.1 Lê Tự

7. Đặc điểm :