8.11.13.1 Lê Tự Trà 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                 ||
                 v
6.6.3.1 Lê Tự Hạp 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
                                              ||
                                              v


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.12.7.1 Lê Tự Linh 7.13.7.2 Lê Tự Nha 7.14.7.3 Lê Tự Mật 7.15.7.4 Lê Tự Khoan 7.16.7.5  Lê Tự Ý
                                                 ||
                                                 v
8.11.13.1 Lê Tự Trà
                                                ||
                                                v
9.22.11.1 Lê Tự Hóa 9.23.11.2 Lê Tự Minh 9.24.11.3 Lê Tự Đúc 9.25.11.4 Lê Tự Hiệp

     

2. Cha : 7.13.7.2 Lê Tự Nha

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Nguy

4. Anh chị em : là con duy nhất :
                                     

5. Vợ :  Nguyễn Thị Quy

6. Con : Có 4 người con :    
                            1. 9.22.11.1 Lê Tự Hóa - vợ : Nguyễn Thị Khuê
                            2. 9.23.11.2 Lê Tự Minh - vợ : Nguyễn Thị Ong
                            3. 9.24.11.3 Lê Tự Đúc - vợ  :  Nguyễn Thị Kế
                            4. 9.25.11.4 Lê Tự Hiệp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Đặc điểm :.......