7.7.5.7 Lê Tự Vào

    

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||                                                                                                          
                                                                         v
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.1.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                    ||
                                    v
4.1.1.1 Lê Tự Nhuận 4.2.1.2 Lê Tự Nhàn
                                                  ||
                                                  v
5.2.2.1 Lê Tự Quắc
                                                 ||
                                                 v
6.4.2.1 Lê Tự Bình 6.5.2.2 Lê Tự Giảng
                                                                     ||
                                                                     v                                                                                                                                   
7.1.5.1 Lê Tự Kiêu 7.2.5.2 Lê Tự Truyền 7.3.5.3 Lê Tự Ngân 7.4.5.4 Lê Tự Thôn 7.5.5.5 Lê Tự Nào 7.6.5.6 Lê Tự Dụng 7.7.5.7  Lê Tự Vào
                                                                                                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                                                                                                            v
                                                                                                                                                                                                                     Không rõ                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. Cha : 6.5.2.2 Lê Tư Giảng

3. Mẹ : Nguyễn Thị Đài-Nguyễn Thị Cử

4. Anh chị em : là con thứ 7 trong số 7 anh chi em

                                                   1. 7.1.5.1 Lê Tự Kiêu
                                   2. 7.2.5.2 Lê Tự Truyền
                                   3. 7.3.5.3 Lê Tự Ngân
                                   4. 7.4.5.4 Lê Tự Thôn
                                   5. 7.5.5.5 Lê Tự Nào
                                   6. 7.6.5.6 Lê Tự Dụng
                                   7. 7.7.5.7 Lê Tự Vào

5.  Vợ : Không rõ

6. Con : Không rõ :

5.Đặc điểm :.......