7.61.28.1 Lê Tự Tố

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                                                                                           ||
                                                                                                                                                           v
4.9.6.1 Lê Tự Đờn 4.10.6.2 Lê Tự Nam
                                                                                                                                       ||
                                                                                                                                       v
5.13.9.1 Lê Tự Đà 5.14.9.2 Lê Tự Mãi
                                                                                                                    ||
                                                                                                                    v
6.27.13.1 Lê Tự Tạm 6.28.13.2 Lê Tự Nối
                                                                                                                                     ||
                                                                                                                                     v
7.61.28.1 Lê Tự Tố 7.62.28.2 Lê Tự Hài 7.63.28.3 Lê Tự Thiện 7.64.28.4 Lê Tự Thậm
                                                                     ||
                                                                     v
                                                              Không rõ
                                                                                         
                                                                                             

2. Cha : 6.28.13.2 Lê Tự Nối

3. Mẹ :  Hà Thị Thước

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 4 anh chi em :
                         

                                                 1. 7.61.28.1 Lê Tự Tố
                                       2. 7.62.28.2 Lê Tự Hài
                                       3. 7.63.28.3 Lê Tự Thiện
                                       4. 7.64.28.4 Lê Tự Thậm

5. Vợ : 

6. Con : Không rõ:                                        

7. Đặc điểm :