7.54.26.1 Lê Tự Đàn

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                                 v
6.26.11.1 Lê Tự Khiệm
                                                                                                                                            ||
                                                                                                                                            v
7.54.26.1 Lê Tự Đàn 7.55.26.2 Lê Thị Thơm 7.56.26.3 Lê Thị Thông
                                                                                                   ||                                                                                                            
                                                                                                   v
8.69.54.1 Lê Tự Lộc 8.70.54.2 Lê Thị Sắc 8.71.54.3 Lê Thị Châu 8.72.54.4 Lê Thị Huỳnh 8.73.54.5 Lê Thị Dung

                                                        

2. Cha : 6.26.11.1 Lê Tự Khiêm

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Đào

4. Anh chị em : là con trưởng trong 3 anh chị em : 
                         

                        1. 7.54.26.1 Lê Tự Đàn
                             2. 7.55.26.2 Lê Thị Thơm
                             3.
7.56.26.3 Lê Thị Thông
5. Vợ : Trần Thị Ngạn

6. Con : Có 5 người con :

                                     1. 8.69.54.1 Lê Tự Lộc - vợ : Tôn Thất Nguyễn Ngọc Luân
                                2. 8.70.54.2 Lê Thị Sắc
                                3. 8.71.54.3 Lê Thị Châu
                                4. 8.72.54.4 Lê Thị Huỳnh
                                5. 8.73.54.5 Lê Thị Dung

7. Đặc điểm :