7.48.20.5 Lê Tự Quyện

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                                                       ||
                                                                                       v                                                                                                                                                      
7.44.20.1 Lê Tự Trá 7.45.20.2 Lê Tự Hay 7.46.20.3 Lê Tự Láng 7.47.20.4 Lê Tự Dư 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 7.49.20.6 Lê Tự Ngư
                                                                                                                                                                   ||
                                                                                                                                                                   v
8.56.48.1 Lê Tự Đối
                                              

2. Cha : 6.20.8.3 Lê Tự Tùng

3. Mẹ :   

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong số 6 anh chi em :
                               

                                                                     1. 7.44.20.1 Lê Tự Trá
                                                   2. 7.45.20.2 Lê Tự Hay
                                                   3. 7.46.20.3 Lê Tự Láng
                                                   4. 7.47.20.4 Lê Tự Dư
                                                   5. 7.48.20.5 Lê Tự Quyện 
                                                   6. 7.49.20.6 Lê Tự Ngư

 5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Tùng

6. Con :  Có 1 người con

                             1. 8.56.48.1 Lê Tự Đối

                           
7. Đặc điểm :.......