7.43.19.5 Lê Tự Mừng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                    ||
                                                    v
7.39.19.1 Lê Tự Tịnh 7.40.19.2 Lê Tự Yết 7.41.19.3 Lê Tự Cương 7.42.19.4 Lê Tự Liêm 7.43.19.5 Lê Tự Mừng
                                                                                                                                                                      ||
                                                                                                                                                                      v
                                                                                                                                                               Không rõ

                                                        

2. Cha : 6.19.8.2 Lê Tự Đãi

3. Mẹ :   Đoàn Thị Vậy

4. Anh chị em : là con thứ 5 trong số 5 anh chi em :
                           

                                                             1. 7.39.19.1 Lê Tự Tịnh
                                    2. 7.40.19.2 Lê Tự Yết
                                    3. 7.41.19.3 Lê Tự Cương
                                    4. 7.42.19.4 Lê Tự Liêm
                                    5. 7.43.19.5 Lê Tự Mừng

5. Vợ : 

6. Con : Không rõ

7. Đặc điểm :.......