7.29.15.1 Lê Tự Thâm

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                            
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
               ||
               v
6.15.7.1 Lê Tự Tiếm 6.16.7.2 Lê Tự Phú 6.17.7.3 Lê Tự Hành
               ||
               v
7.29.15.1 Lê Tự Thâm 7.30.15.2 Lê Tự Cấp 7.31.15.3 Lê Tự Thắng 7.32.15.4 Lê Tự Núi 7.33.15.5 Lê Tự Ky 7.34.15.6 Lê Tự Ngoạn 7.35.15.7 Lê Tự Giả 7.36.15.8 Lê Tự Bứa 7.27.15.9 Lê Tự Vẹn
             ||
             v
8.22.29.1 Lê Tự Cúm 8.23.29.2 Lê Tự Văn 8.24.29.3 Lê Tự Bá 8.25.29.4 Lê Tự Sẽ 8.25.29.5 Lê Tự Hung 8.27.29.6 Lê Tự Ngưu 8.28.29.7 Lê Tự Chiêu 8.29.29.8 Lê Tự Thuần


                                                        

2. Cha : 6.15.7.1 Lê Tự Tiếm

3. Mẹ :   Nguyễn Thi Thước

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 9 anh chi em :

        

                               1. 7.29.15.1 Lê Tự Thâm
                                       2. 7.30.15.2 Lê Tự Cấp
                                       3. 7.31.15.3 Lê Tự Thắng
                                       4. 7.32.15.4 Lê Tự Núi
                                       5. 7.33.15.5 Lê Tự Ky
                                       6. 7.34.15.6 Lê Tự Ngoạn
                                       7. 7.35.15.7 Lê Tự Giả
                                       8. 7.36.15.8 Lê Tự Bứa
                                       9. 7.37.15.9 Lê Tự Vẹn

5. Vợ :  Nguyễn Thị Điền

6. Con : Có 8 người con :

                        1. 8.22.29.1 Lê Tự Cúm
                   2. 8.23.29.2 Lê Tự Văn
                   3. 8.24.29.3 Lê Tự Bá
                   4. 8.25.29.4 Lê Tự Sẽ
                   5. 8.26.29.5 Lê Tự Hùng
                   6. 8.27.29.6 Lê Tự Ngưu
                   7. 8.28.29.7 Lê Tự Chiêu
                   8. 8.29.29.8 Lê Tự Thuần

7. Đặc điểm :