7.23.9.1 Lê Tự Hoa 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                                                            ||
                                                            v
7.23.9.1 Lê Tự Hoa 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                                      ||
                                      v


 
                                                               

                       8.17.23.1 Lê Tự Nghiệp                  
                                           

2. Cha : 6.9.4.2 Lê Tự Đỗ

3. Mẹ :  Hà Thị Khê

4. Anh chị em : là con trưởng số 2 anh chi em :

         1. 7.23.9.1 Lê Tự Hoa
         2. 7.24.9.2 Lê Tự Hương
                         
5. Vợ :  Nguyễn  Thị  Huy

6. Con : Có 1 người con : 

         1. 8.17.23.1 Lê Tự Nghiệp - vơ :                                                                                                                                                                                                               

7. Đặc điểm :.......