7.22.8.6 Lê Tự Hoành 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                                             ||
                                             v
6.8.4.1 Lê Tự Hội  6.9.4.2 Lê Tự Đỗ
                           ||
                           v
7.17.8.1 Lê Tự Hoàng 7.18.8.2 Lê Tự Khương 7.19.8.3 Lê Tự Đố 7.20.8.4 Lê Tự Trùm 7.21.8.5 Lê Tự Lấp 7.22.8.6 Lê Tự Hoành
                                                                                                                                                                                                   ||
                                                                                                                                                                                                   v
8.14.22.1 Lê Tự Ảnh 8.15.22.2 Lê Tự Xê 8.16.22.3 Lê Tự Uông

2. Cha :  6.8.4.1 Lê Tự Hội

3. Mẹ :  

4. Anh chị em : là con thứ 6 trong số 6 anh chi em :

                           1. 7.17.8.1 Lê Tự Hoàng
                                       2. 7.18.8.2 Lê Tự Khương
                                       3. 7.19.8.3 Lê Tự Đố
                                       4. 7.20.8.4 Lê Tự Trùm
                                       5. 7.21.8.5 Lê Tự Lấp
                                       6. 7.22.8.6 Lê Tự Hoành

                                                                                                                                                                                         
5. Vợ :  Nguyễn  Thị Nhung

6. Con :  Có 3 người con :

      1. 8.14.22.1 Lê Tự Ảnh
      2. 8.15.22.2 Lê Tự Xê
      3. 8.16.22.3 Lê Tự Uông

7.  Đặc điểm :