7.12.7.1 Lê Tự Linh 

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                   
3.1.2.1 Lê Tự Khai 3.2.2.2 Lê Tự Tịch 3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                      ||
                                                                      v
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                           ||
                           v
5.3.3.1 Lê Tự Mẫn 5.4.3.2 Lê Tự Khuê
                 ||
                 v
6.6.3.1 Lê Tự Hạp 6.7.3.2 Lê Tự Đấu
                                              ||
                                              v


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.12.7.1 Lê Tự Linh 7.13.7.2 ê Tự Nha 7.14.7.3 Lê Tự Mật 7.15.7.4 Lê Tự Khoan 7.16.7.5  Lê Tự Ý
                ||
                v
8.10.12.1 Lê Tự Thôi

2. Cha : 6.7.3.2 Lê Tự Đấu

3. Mẹ :  Nguyễn Thị Tiếp

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 5 anh chi em :

                                       1. 7.12.7.1 Lê Tự Linh
                                       2. 7.13.7.2 Lê Tự Nha
                                       3. 7.14.7.3 Lê Tự Mật
                                       4. 7.15.7.4 Lê Tự Khoan
                                       5. 7.16.7.5 Lê Tự Ý

                           
5. Vợ :  Nguyễn Thị Hậu

6. Con : Có 1 người con :                                                                                                                                                    
         1.8.10.12.1 Lê Tự Thội - vợ : Hà Thị Ngũ - Nguyễn Thị Đáp.

7. Đặc điểm :