3.2.2.2 Lê Tự Tịch

                           
                                 1. Trực hệ từ Tiền Hiền :                     
0.0.0.0 Lê Tự Lịnh 
                                                         ||                                                        
         v         
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          v                     
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.1.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                         ||
                                                                         v                                                                                                                                                                  
3.1.2.1 Lê Tự Khai    3.2.1.2 Lê Tự Tịch     3.3.2.3 Lê Tự Viên
                                                                   ||
                                                                   v                                                                                                                                                                          
4.3.2.1 Lê Tự Quan 4.4.2.2 Lê Tự Ái 4.5.2.3 Lê Tự Ngoc 
                             

2. Cha :2.2.1.2 Lê Tự Văn

3. Mẹ : Nguyễn Thị Mỹ

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong số 3 anh chi em :

        1. 3.1.2.1 Lê Tự Khai
                          2. 3.2.2.2 Lê Tự Tịch
                          3. 3.3.2.3 Lê Tự Viên

5. Vợ : Trương thị Nguyệt.

6. Con : Có 3 người con :

      1. 4.3.2.1 Lê Tự Quan
                        2. 4.4.2.2 Lê Tự Ái
                        3. 4.5.2.3 Lê Tự Ngọc

5.Đặc điểm :.......

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴