2.3.1.3 Lê Tự Hoằng

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
v

1.1.0.1 Lê Tự Cường
||
v

2.3.1.3 Lê Tự Hoằng


0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 

2. Cha :1.1.0.1 Lê Tư Cường

3. Mẹ : Nguyễn Thị Quần :

4. Anh chi em : là con thứ 3 trong số 6 anh chi em :

                                        1. 2.1.1.1 Lê Tự Thông
                                        2. 2.2.1.2 Lê Tự Văn
                                        3. 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng
                                        4. 2.4.1.4 Lê Tự Khoan
                                        5. 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm
                                        6. 2.6.1.6 Lê Thị Sử   

5. Vợ : Huỳnh Thị Cách

6. Con : Có 3 người con :

  1. 3.4.3.1 Lê Tự Chúc
  2. 3.5.3.2 Lê Thị Liễu
  3. 3.6.3.3 Lê Tự Di

5.Đặc điểm :.......

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴