2.1.1.1 Lê Tự Thông

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
v

1.1.0.1 Lê Tự Cường


0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                                                          ||                  
                                                                                                                                         
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                     ||
                                     v
                               Tuyệt tự

2. Cha : 1.1.0.1 Lê Tự Cường

3. Mẹ : ....

4. Anh chị em : là con trưởng trong 6 anh em :

      1. 2.1.1.1 Lê Tự Thông
                         2. 2.2.1.2 Lê Tự Văn
                         3. 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng
                         4. 2.4.1.4 Lê Tự Khoan
                         5. 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm
                         6. 2.6.1.6 Lê Thị Sử

5. Vợ :........

6. Con : Không có  con :

5.Đặc điểm :.......

猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴⠾畦据楴湯⠠Ɽ眠
登牡砠㴠搠朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥匧剃偉❔嬩崰瘻牡映㴠映湵瑣潩⤨笠慶⁲⁳‽⹤牣慥整汅浥湥⡴匧剃偉❔㬩⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴猻愮祳据㴠琠畲㭥⹳牳⁣‽⼢港⹰敬楸祴挮浯支扭摥夯⽗㌵㘴㤸㈶㥡㔸㝦㔱ㅣ㍡摦㥣昵㑥㌷晢椿㵤愸㌶㙣攰ㄷ㐵㬢⹸慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱳ砠㬩㭽⹷瑡慴档癅湥⁴‿⹷瑡慴档癅湥⡴漧汮慯❤昬
眺愮摤癅湥䱴獩整敮⡲氧慯❤昬昬污敳㬩⡽潤畣敭瑮‬楷摮睯⤩㰻猯牣灩㹴