11.96.104.1 Lê Tự Mão

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                    ||
                                                    v
7.39.19.1 Lê Tự Tịnh 7.40.19.2 Lê Tự Yết 7.41.19.3 Lê Tự Cương 7.42.19.4 Lê Tự Liêm 7.43.19.5 Lê Tự Mừng
                                                                                          ||
                                                                                          v
8.47.41.1 Lê Tự Tổ 8.48.41.2 Lê Tự Viết
                                                                                                               ||
                                                                                                               v                                                                  
9.68.48.1 Lê Tự Gót 9.69.48.2 Lê Tự É 9.70.48.3 Lê Tự Cu 9.71.48.4 Lê Tự Nguyệt
                          ||
                          v
10.104.68.1 Lê Tự Lệ 10.105.68.2 Lê Tự Tường
                   ||
                   v
11.96.104.1 Lê Tự Mão 11.97.104.2 Lê Tự Ngôn 11.98.104.3 Lê Tự Ý
                   ||
                   v
12.204.96.1 Lê Tự Dũng 12.205.96.2 Lê Tự Quý 12.206.96.3 Lê Tự Hoàng 12.207.96.4 Lê Thị Phận


                                                        

2. Cha :  10.104.68.1 Lê Tự Lệ

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Dư

4. Anh chị em : là con trưởng trong số 3 anh chi em :

                  1. 11.96.104.1 Lê Tự Mão - vợ : Nguyễn Thị Sang
              2. 11.97.104.2 Lê Tự Ngôn - vợ : Nguyễn Thị Dĩa
              3. 11.98.104.3 Lê Tự Ý - vợ : Nguyễn Thị Dĩnh
                             

5. Vợ :  Nguyễn Thị Sang

6. Con :  Có 4 người con : 

               1. 12.204.96.1 Lê Tự Dũng - vợ : Nguyễn Thị Ta
               2. 12.205.96.2 Lê Tự Quý
               3. 12.206.96.3 Lê Tự Hoàng - vợ : Nguyễn Thị Tám
               4. 12.207.96.4 Lê Thị Phận       

7. Đặc điểm :.......