11.93.92.1 Lê Tự Yến

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                    ||
                                                    v
7.39.19.1 Lê Tự Tịnh 7.40.19.2 Lê Tự Yết 7.41.19.3 Lê Tự Cương 7.42.19.4 Lê Tự Liêm 7.43.19.5 Lê Tự Mừng
                  ||
                  v
8.43.39.1 Lê Tự Ban 8.44.39.2 Lê Tự Cận
                                                     ||
                                                     v
9.59.44.1 Lê Tự Tạo 9.60.44.2 Lê Tự Tụng 9.61.44.3 Lê Tự Ngợi
                                                    ||
                                                    v
10.87.60.1 Lê Tự Hoa 10.88.60.2 Lê Tự Bá 10.89.60.3 Lê Tự Danh 10.90.60.4 Lê Tự Nguyện 10.91.60.5 Lê Tự Niêm 10.92.60.6 Lê Tự Thông
                                                                                                                                                                                                                  ||
                                                                                                                                                                                                                  v
11.93.92.1 Lê Tự Yến
                                                                                                                                                                                                                ||
                                                                                                                                                                                                                v
12.193.93.1 Lê Tự Soán 12.194.93.2 Lê Tự Xoa 12.195.93.3 Lê Tự Mâu 12.196.93.4 Lê Tự Cũ 12.197.93.5 Lê Tự Lạng 12.198.93.6 Lê Thị Lài 12.199.93.7 Lê Thị Tưởng 12.200.93.8 Lê Thị Kiện 12.201.93.9 Lê Thị Cảng
                                                                                                                                              
                                                        

2. Cha :  10.92.60.6 Lê Tự Thông

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Điều

4. Anh chị em : là con duy nhất:
                              1. 11.93.92.1 Lê Tự Yến                                                                                                                                                                                            

5. Vợ :  Phan Thị Sót

6. Con : có 9 người con:

               1. 12.193.93.1 Lê Tự Soán - vợ : Nguyễn Thị Trịnh
               2. 12.194.93.2 Lê Tự Xoa
               3. 12.195.93.3 Lê Tự Mâu - vợ : Nguyễn Thị Xồi
               4. 12.196.93.4 Lê Tự Cũ
               5. 12.197.93.5 Lê Tự Lạng
               6. 12.198.93.6 Lê Thị Lài
               7. 12.199.93.7 Lê Thị Tưởng              
               8. 12.200.93.8 Lê Thị Kiện
               9. 12.201.93.9 Lê Thị Cảng

7. Đặc điểm :.......