11.92.84.1 Lê Tự Hợi

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi  6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                    ||
                                                    v
7.39.19.1 Lê Tự Tịnh 7.40.19.2 Lê Tự Yết 7.41.19.3 Lê Tự Cương 7.42.19.4 Lê Tự Liêm 7.43.19.5 Lê Tự Mừng
                  ||
                  v
8.43.39.1 Lê Tự Ban 8.44.39.2 Lê Tự Cận
                                                     ||
                                                     v
9.59.44.1 Lê Tự Tạo 9.60.44.2 Lê Tự Tụng 9.61.44.3 Lê Tự Ngợi
                  ||
                  v
10.83.59.1 Lê Tự Khánh 10.84.59.2 Lê Tự Đấu 10.85.59.3 Lê Tự Thạch 10.86.59.4 Lê Tự Vô Danh
                                                          ||
                                                          v
11.92.84.1 Lê Tự Hợi
                                                          ||
                                                          v
12.187.92.1 Lê Tự Huyển 12.188.92.2 Lê Tự Bôi 12.189.92.3 Lê Tự Hộ 12.190.92.4 Lê Tự Phát 12.191.92.5 Lê Tự Thôi 12.192.92.6 Lê Tự Lăm  
                                                                                                                                                               
                                                        

2. Cha :  10.84.59.2 Lê Tự Đấu

3. Mẹ :   Nguyễn Thị Toàn ; Bà Mẹo

4. Anh chị em : là con duy nhật :
      1. 11.92.84.1 Lê Tự Hợi
                                 

5. Vợ :  Trương Thị Mẫn
6. Con : có 6 người con :

               1. 12.187.92.1 Lê Tự Huyễn - vợ : Phan Thị Đây - Nguyễn Thị Đức
               2. 12.188.92.2 Lê Tự Bôi - vợ : Nguyễn Thị Nồi
               3. 12.189.92.3 Lê Tự Hộ
               4. 12.190.92.4 Lê Tự Phát
               5. 12.191.92.5 Lê Tự Thôi
               6. 12.192.92.6 Lê Tự Lăm 
                                          

7. Đặc điểm :.......