11.91.83.1 Lê Tự Bài

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                                                    ||
                                                    v
7.39.19.1 Lê Tự Tịnh 7.40.19.2 Lê Tự Yết 7.41.19.3 Lê Tự Cương 7.42.19.4 Lê Tự Liêm 7.43.19.5 Lê Tự Mừng
                  ||
                  v
8.43.39.1 Lê Tự Ban 8.44.39.2 Lê Tự Cận
                                                     ||
                                                     v
9.59.44.1 Lê Tự Tạo 9.60.44.2 Lê Tự Tụng 9.61.44.3 Lê Tự Ngợi
                  ||
                  v
10.83.59.1 Lê Tự Khánh 10.84.59.2 Lê Tự Đấu 10.85.59.3 Lê Tự Thạch 10.86.59.4 Lê Tự Vô Danh
                  ||
                  v
11.91.83.1 Lê Tự Bài
                 ||
                 v
1212.182.91.1 Lê Tự Cước 12.183.91.2 Lê Tự Thi 12.184.91.3 Lê Tự Lem 12.185.91.4 Lê tự Trách 12.186.91.5 Lê Tự Lật
                                                                                                                                                               
                                                        

2. Cha :  10.83.59.1 Lê Tự  Khánh

3. Mẹ :   Phan Thị Rớt

4. Anh chị em : là con duy nhất            

5. Vợ :  Nguyễn Thị Lai
6. Con :  có 5 người con
               
1. 12.182.91.1 Lê Tự Cước - vợ : Nguyễn Thị Chính
               2. 12.183.91.2 Lê Tự Thi
               3. 12.184.91.3 Lê Tự Lem
               4. 12.185.91.4 Lê Tự Trách
               5. 12.186.91.5 Lê Tự Lật  
    

7. Đặc điểm :.......