11.9.5.4 Lê Tự Sĩ
Vợ con : không rõ
Xem cây gia phả của cha : 10.5.7.3 Lê Tự Thiệu