11.86.81.2 Lê Tự Đích

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                                                                                                ||
                                                                                                                                                v
10.80.56.1 Lê Tự Chiêu 10.81.56.2 Lê Tự Hoành 10.82.56.3 Lê Tự Bản
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
11.85.81.1 Lê Tự Đây 11.86.81.2 Lê Tự Đích 11.87.81.3 Lê Tự Tá 11.88.81.4 Lê Thị Niên 11.89.81.5 Lê Thị Lại 11.90.81.6 Lê Tự Mại
               ||
               v
12.171.86.1 Lê Tự Bân 12.172.86.2 Lê Tự Cúc 12.173.86.3 Lê Tự Nhiên 12.174.86.4 Lê Tự Y 12.175.86.5 Lê Tự Đấu 12.176.86.6 Lê Tự Ngư 12.177.86.7 Lê Thị Trợ 12.178.86.8 Lê Thị Đối
                                                        

2. Cha :  10.81.56.2 Lê Tự Hoành

3. Mẹ :  Nguyễn  Thị Sĩ 

4. Anh chị em : là con thứ 2 trong 6 anh chị em: 

              1. 11.85.81.1 Lê Tự Đây - vợ : Nguyễn Thị Mẹo
              2. 11.86.81.2 Lê Tự Đích - vợ : Nguyễn Thị Dậu
              3. 11.87.81.3 Lê Tự Tá - vợ : Nguyễn Thị Mua
              4. 11.88.81.4 Lê Thị Niên
              5. 11.89.81.5 Lê Thị Lại
              6. 11.90.81.6 Lê Tự Mại
                          
       

 5. Vợ :  Nguyễn Thị Dậu

6. Con : có 8 người con:

               1. 12.171.86.1 Lê Tự Bân
               2. 12.172.86.2 Lê Tự Cúc
               3. 12.173.86.3 Lê Tự Nhiên - vợ : Nguyễn Thị Thi
               4. 12.174.86.4 Lê Tự Y - vợ : Trương Thị Miễn
               5. 12.175.86.5 Lê Tự Đấu - vợ : bà Lực
               6. 12.176.86.6 Lê Tự Ngư - vợ : bà Chung
               7. 12.177.86.7 Lê Thị Trợ
               8. 12.178.86.8 Lê Thị Đối

7. Đặc điểm :