11.85.81.1 Lê Tự Đây

1. Trực hệ từ Tiền hiền :

0.0.0.0 Lê Tự Lịnh
||
    v    
1.1.0.1 Lê Tự Cường 1.1.0.2 Lê Tự Ỷ
                                                                                                          ||                  
                                                                                                          
2.1.1.1 Lê Tự Thông 2.2.1.2 Lê Tự Văn 2.3.1.3 Lê Tự Hoằng 2.4.1.4 Lê Tự Khoan 2.5.1.5 Lê Thị Chiêm 2.6.1.6 Lê Thị Sử
                                                                                                          ||                                                                             
                                                                                                          v                                                                                            
3.4.3.1 Lê Tự Chúc 3.5.3.2 Lê Thị Liễu 3.6.3.3 Lê Tự Di 
                                                                                          ||
                                                                                          v
4.7.4.1 Lê Tự Hắc 4.8.4.2 Lê Tư Thiều
                                                                                               ||
                                                                                               v
5.7.8.1 Lê Tự Nề 5.8.8.2 Le Tự Đức 5.9.8.3 Lê Tự Bôn 5.10.8.4 Lê Tự Đắc 5.11.8.5 Lê Tự Lam  5.12.8.6 Lê Tự Thoan
                                            ||
                                            v
6.18.8.1 Lê Tự Phận  6.19.8.2 Lê Tự Đãi   6.20.8.3 Lê Tự Tùng
                 ||
                 v
7.38.18.1 Lê Tự Cao
                ||
                v
8.38.38.1 Lê Tự Quới 8.39.38.2 Lê Tự Quyền 8.40.38.3 Lê Tự Trinh 8.41.38.4 Lê Tự Ảo 8.42.38 Lê Tự Đàm
                                                                                                                                                                        ||
                                                                                                                                                                        v
9.53.42.1 Lê Tự Nhuận 9.54.42.2 Lê Tự Du 9.55.42.3 Lê Tự Tân 9.56.42.4 Lê Tự Tấn 9.57.42.5 Lê Tự Tài 9.58.42.6 Lê Tự Đa
                                                                                                                                                ||
                                                                                                                                                v
10.80.56.1 Lê Tự Chiêu 10.81.56.2 Lê Tự Hoành 10.82.56.3 Lê Tự Bản
                                                                                                                                 ||
                                                                                                                                 v
11.85.81.1 Lê Tự Đây 11.86.81.2 ê Tự Đích 11.87.81.3 Lê Tự Tá 11.88.81.4 Lê Thị Niên 11.89.81.5 Lê Thị Lại 11.90.81.6 Lê Tự Mại
               ||
               v
12.160.85.1 Lê Tự Diệt 12.161.85.2 Lê Tự Xây 12.162.85.3 Lê Tự Ta 12.163.85.4 Lê Tự Gia 12.164.85.5 Lê Tự Được 12.164.85.6 Lê Tự  Em 12.165.85.7 Lê Tự Mót 12.166.85.8 Lê Tự Út 12.167.85.9 Lê Thị Biết 12.168.85.10 Lê Thị Sự 12.170.85.11 Lê Thị Xin 

                                                        

2. Cha :  10.81.56.2 Lê Tự Hoành

3. Mẹ :  Nguyễn  Thị Sĩ 

4. Anh chị em : là con trưởng trong 6 anh chị em: 

              1. 11.85.81.1 Lê Tự Đây - vợ : Nguyễn Thị Mẹo
              2. 11.86.81.2 Lê Tự Đích - vợ : Nguyễn Thị Dậu
              3. 11.87.81.3 Lê Tự Tá - vợ : Nguyễn Thị Mua
              4. 11.88.81.4 Lê Thị Niên
              5. 11.89.81.5 Lê Thị Lại
              6. 11.90.81.6 Lê Tự Mại
                          
       

 5. Vợ :  Nguyễn Thị Mẹo

6. Con : có 11 người con:

               1. 12.160.85.1 Lê Tự Diệt - vợ : Nguyễn Thị Em
               2. 12.161.85.2 Lê Tự Xây
               3. 12.162.85.3 Lê Tự Ta - vợ : Nguyễn Thị Ngăn
               4. 12.163.85.4 Lê Tự Gia
               5. 12.164.85.5 Lê Tự Được
               6. 12.165.85.6 Lê Tự Em - vợ : Nguyễn Thị Thôi
               7. 12.166.85.7 Lê Tự Mót
               8. 12.167.85.8 Lê Tự Út - vợ : Nguyễn Thị Hơn
               9. 12.168.85.9 Lê Thị Biết
             10. 12.169.85.10 Lê Thị Sự
             11. 12.170.85.11 Lê Thị Xin 
     

7. Đặc điểm :